Bestrijding coronavirus in de gevangenissen

De VJV-leden zijn op verschillende terreinen actief. Zo ook ons lid Jan Dockx, die publiceert in vakbladen voor artsen. Vanuit zijn beroep als arts vroeg hij ons dit persbericht te publiceren. Wat wij met deze doen.

ARTSEN VAN DE COMMISSIES VAN TOEZICHT BIJ DE BELGISCHE GEVANGENISSEN PLEITEN VOOR DE NALEVING VAN DE AANBEVELINGEN VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD MET BETREKKING TOT DE PRIORITAIRE COVID-VACCINATIE VAN GEDETINEERDEN.

De Hoge Gezondheidsraad publiceerde in februari en april 2021 aanbevelingen om voorrang te verlenen aan subgroepen van patiënten onder de 65 jaar voor COVID-vaccinatie (fase IB). De gedetineerden worden daar vermeld als een “kwetsbare populatie” en krijgen als dusdanig prioriteit op “ethische en maatschappelijke basis”. De Hoge Gezondheidsraad formuleert de aanbeveling om met deze categorie rekening te houden in de strategie met een hoger prioriteitsniveau dan voor essentiële functies en de algemene bevolking (pag.8).

Tegen de achtergrond van ernstige structurele problemen die meermaals aangeklaagd zijn en België talrijke internationale veroordelingen heeft opgeleverd (overbevolking, vervallen infrastructuur, opsluiting van geesteszieken enz.), heeft de COVID-pandemie dramatische gevolgen voor de gedetineerden: schrappen van externe bezoeken en diensten, beperkte toegang tot advocaten, strikte en langdurige opsluitingsmaatregelen voor 2 personen in cellen van 10m2, stopzetting van de toegang tot fitness, beperking van de wandeling op de binnenplaats en raadpleging van de bibliotheek…Deze pandemie heeft uiteraard het gevangenispersoneel niet gespaard waarbij het ziekteverzuim recordhoogten heeft bereikt en door deze onvrede stakingen elkaar opvolgen.

Daardoor is de interne en externe (werk en huisvesting zoeken) mobiliteit nog meer beperkt.

Ondanks deze beperkingen is deze interne en externe mobiliteit bijzonder belangrijk in de gevangenis zoals nieuwe gedetineerden, personeel…Het is dan ook niet te verwonderen dat in deze overbevolkte gemeenschappen epidemische haarden met de grootste moeite te beheersen zijn (Namen, Sint-Gillis, Vorst, Gent, Dendermonde, Hasselt, Antwerpen…) waarbij een strikte opsluiting van een groot aantal gedetineerden het gevolg is.

De meest prestigieuze medisch-wetenschappelijke tijdschriften (Lancet, British Medical Journal , New England Journal of Medicine, Journal of the American Medical Association) hebben een duidelijk standpunt ingenomen over  de prioritaire vaccinatie van gedetineerden. De argumenten zijn het hoog besmettingsrisico en de daaraan verbonden ethische overwegingen. Ook het personeel werkzaam in de gevangenis moet bij voorrang gevaccineerd worden.

Ondertekende artsen, verbonden aan de Commissies van Toezicht, dringen aan om de vaccinatie uit te breiden tot alle gedetineerden in België, rekening houdend met de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad.

Dr. Jan Dockx, gevangenis van Antwerpen
Dr. Firmin De Brandt en Dr. André De Landtsheer, gevangenis van Dendermonde
Dr. Louis Thienpont, gevangenis van Gent
Dr. Frank Douchy, gevangenis van Oudenaarde
Dr. Jean Roovers, gevangenis van Turnhout
Dr. Christel Fontaine, gevangenis van Foret
Dr. Marie-Laurence Lambert, prison de Saint-Gilles
Dr. Alain Devaux en Dr. Christian Moulart, prison de Forest-Berkendael
Dr. Catherine Lucet, prison de Mons
Dr. Armand Lequeux, prison de Nivelles
Dr. Jacques Daele, prison de Paifve
Dr. Eric Alardeau, prison d,Arlon
Dr. Francis Leclercq, prison de Jamioulx
Dr. Paul Massion, prison de Lantin
Dr. Francois Endrenyi, prison de Tournai
Dr. Thierry Biset, prison de Namur
Dr. Luc Vuylsteke, prison de Leuze
Dr. Jean-Paul Michaux, prison d,Andenne
Dr. Hélène Saintmar, prison de Marche
Dr. Christine Biermé, prison de Saint-Hubert (jusque 2020)
Dr. Yves de Locht, Comité Central de Surveillance Pénitentiaire

Over de auteur

Verwant

Geef commentaar